bedenking
0 Reactie

Hoe beïnvloeden cognitieve biases uw beslissingen ?

Afbeelding: Francesco Ungaro

Zoals we in ons vorige artikel zagen, zal de juiste beslissing het gevolg zijn van de aandacht die wordt besteed aan de verschillende parameters waaruit deze bestaat. 

Maar aandacht hebben voor deze parameters beschermt ons niet tegen cognitieve biases die de kwaliteit van onze beslissingen negatief kunnen beïnvloeden. 

 

1.       Wat zijn cognitieve biases ?  

 

Cognitieve biases zijn (foute) denkmechanismen die, meestal onbewust, interfereren met cognitieve informatieverwerking. Deze vooroordelen zullen onze analyse - zelfs gewetensvol - van de situatie beïnvloeden, onze redenering vervormen en daarom ons oordeel veranderen.  

Deze mentale snelkoppelingen zijn systematisch, zodat voor ieder van ons een bepaalde situatie zal resulteren in een bepaalde cognitieve bias.  

Cognitieve beïnvloeden ons allemaal. En het kennen van hun bestaan is vaak niet genoeg om ons tegen hen te beschermen.  

 

2.       Hoe beïnvloeden cognitieve biases onze beslissing ?   

 

Er zijn meer dan 200 cognitieve biases die de rationaliteit van onze beslissingen kunnen beïnvloeden. 

De beste manier om deze cognitieve afwijkingen aan te pakken, is door ze te classificeren op basis van de besluitvormingsparameter die ze beïnvloeden.  

Laten we de formule achter alle besluitvorming in herinnering brengen (zie vorig artikel):  

 

formule NL.png

 Cognitieve vooroordelen zullen soms van invloed zijn op de informatie die we hebben, soms op de logische verbanden die we zullen leggen tussen de informatie onderling aan de ene kant en tussen de informatie en het nagestreefde doel aan de andere kant, soms op het nagestreefde doel zelf! 

 

a.       Cognitieve biases die van invloed zijn op informatie  

 

Deze cognitieve biases beïnvloeden de manier waarop we de werkelijkheid waarnemen. Ze leiden ertoe dat we informatie overwegen die niet waar en betrouwbaar is, of leiden ertoe dat we niet voldoende belang hechten aan de beschikbare informatie.  

Omdat informatie de grondstof is van elk argument, begrijpen we snel de dramatische impact die bevooroordeelde, onjuiste informatie kan hebben op onze uiteindelijke beslissing.  

Laten we hieronder enkele veelvoorkomende vooroordelen bekijken  die van invloed zijn op de waarheidsgetrouwheid van de beschikbare informatie:  

 

o    Confirmation bias 

Confirmation bias is de veel voorkomende neiging om alleen informatie te zoeken en te overwegen die  onze overtuigingen bevestigt en om informatie die ze tegenspreekt te negeren of in diskrediet te brengen. 

 

o    Het illusoire waarheidseffect 

Het illusoire waarheidseffect (of illusie van waarheidseffect) is de neiging om de mate van waarheid van informatie te koppelen aan het aantal keren dat we eraan worden blootgesteld. De herhaling van informatie heeft de neiging om ons te doen denken dat het acceptabel is.  

 

o    Representativiteitsbias 

Representativiteitsbias is een mentale snelkoppeling van het overwegen van slechts een paar stukjes informatie die niet noodzakelijkerwijs representatief of relevant zijn. 

 

o    Het contrasteffect 

Het contrasteffect betekent dat wanneer we twee vergelijkbare dingen tegelijkertijd ervaren, onze perceptie van het tweede wordt beïnvloed door die van het eerste.  

 

o    Zelfoverschatting 
Overmoed is de neiging om de eigen capaciteiten te overschatten. In verschillende domeinen is meer dan de helft van de deelnemers ervan overtuigde dat ze betere vaardigheden hebben dan de mediaan.  

 

o    Negativiteitsbias 

Negativiteitsbias is de neiging om meer gewicht te geven aan negatieve ervaringen dan aan positieve en ze meer te onthouden. 
 

o    Optimisme bias 

Optimisme bias is daarentegen een neiging om meer aandacht te besteden aan goed nieuws dan aan slecht nieuws. 

 

o    Het recentheidseffect 

Het recentheidseffect is de neiging om de laatste informatie waarmee we zijn geconfronteerd beter te onthouden. 

 

o    Primacy effect 

Het primaateffect is de neiging om meer te onthouden van de eerste informatie waarmee we werden geconfronteerd. 

 

Zoals we kunnen zien, zullen deze biases van invloed zijn op de kwaliteit van de informatie of de manier waarop we deze informatie gebruiken als onderdeel van onze besluitvorming.  

Deze vooroordelen zullen ertoe leiden dat we vertrouwen op valse informatie, te veel belang hechten aan informatie die het niet verdient of om relevante informatie weg te laten uit de analyse.  

 

b.       Cognitieve biases die van invloed zijn op het denken 

 

Deze cognitieve biases beïnvloeden de manier waarop we beschikbare informatie selecteren en verwerken. 

Ze zullen zich manifesteren in een breuk in het logische verband tussen de informatie ertussen enerzijds en tussen de informatie en het nagestreefde doel anderzijds.  

We zullen dan worden geleid om logische verbanden te zien waar er geen zijn, om snelkoppelingen te maken die de kwaliteit van onze beslissing zullen schaden. 

 

Laten we hieronder enkele biases  bekijken die van invloed zijn op de kwaliteit van ons denken en onze beslissingen schaden:  

 

o    Geloofsbias 

Geloofsbias treedt op wanneer het oordeel over de logica van een argument bevooroordeeld is door het geloof in de waarheid of de valsheid van de conclusie. We zullen dus logische fouten negeren als de conclusie overeenkomt met onze overtuigingen. 

 

o    De fundamentele fout van attributie  

De fundamentele fout van attributie is de neiging om persoonlijke factoren (zoals persoonlijkheid) te overschatten om het gedrag van andere mensen te verklaren en conjuncturele factoren te onderschatten. 

 

o    De causaliteitsillusie 

De causaliteitsillusie bestaat uit het waarnemen van een relatie tussen twee niet-gerelateerde gebeurtenissen of het overdrijven van een relatie die zwak is in de realiteit. Bijvoorbeeld de associatie van een bepaald kenmerk in een persoon met het feit dat hij tot een bepaalde groep behoort, terwijl het kenmerk niets te maken heeft met het feit dat hij tot die groep behoort. 

 

o    Framing bias 

Framing bias is de neiging om beïnvloed te worden door hoe een probleem wordt gepresenteerd. De beslissing om al dan niet door te gaan met de operatie kan bijvoorbeeld worden beïnvloed door de vraag of de operatie wordt beschreven in termen van slagingspercentage of faalpercentage, zelfs als beide cijfers dezelfde informatie geven. 

 

o    Het halo-effect  

Het halo-effect bestaat uit het generaliseren van een oordeel vanuit een element. Het treedt op wanneer de perceptie van een persoon of groep wordt beïnvloed door de mening die men eerder heeft voor een van zijn kenmerken. Een persoon met een goed fysiek uiterlijk zal bijvoorbeeld als intelligent en betrouwbaar worden beschouwd. Het bekendheidseffect is ook een halo-effect. 

 

Deze biases zullen daarom van invloed zijn op de selectie en verwerking van beschikbare informatie en de relevantie van ons argument verminderen.   

 

c.       Cognitieve biases die van invloed zijn op het nagestreefde doel 

 

We hebben gezien dat cognitieve biases van nature onbewuste mechanismen zijn. 

De cognitieve biases die van invloed zijn op het nagestreefde doel zijn echter bijzonder bedrieglijk omdat ze ertoe leiden dat we sluipenderwijs het aanvankelijke doel vervangen door een ander doel, zonder dat we ons daarvan bewust zijn.  

 

De informatie en reflectie zullen in absolute termen niet verkeerd zijn, maar zullen beantwoorden aan een doel dat niet het doel is dat we aanvankelijk nastreefden. 

 

Voorbeelden hiervan zijn:  

 

o    Conformisme bias 

Conformisme bias is de neiging om te denken en te handelen zoals anderen doen. Het is het gevolg van onze natuurlijke behoefte om erbij te horen.  

Omstandigheden, anderen, onze behoefte om erbij te horen, zullen dus sluipenderwijs ons oorspronkelijke doel veranderen en transformeren in een nieuw doel: dezelfde keuze maken als anderen.  

De enige bruikbare informatie wordt dan de keuze van anderen, waarbij de reflectie beperkt blijft tot: als anderen X doen, dan moet ik X doen om het doel van conformiteit te bereiken.  

In plaats van rustig en vrij na te denken over de optie die het beste past bij het doel dat we onszelf hadden gesteld, zullen we de informatie van de groep overwegen en nadenken om deze nieuwe doelstelling te bereiken.  

De informatie en reflectie zijn dus correct en voldoen aan de gestelde doelstelling. Het probleem ligt juist in dit doel, dat niet meer het oorspronkelijk gestelde doel is, maar dat van de naleving: deze wijziging als gevolg van de bias. 

 

o    Intra-groep favoritisme bias 

Intra-groep favoritisme bias is de neiging om mensen die tot dezelfde groep behoren als wij te bevoordelen boven mensen die er niet toe behoren. 

Ook hier zal de vooringenomenheid inspelen op onze wens, op ons doel. De vooringenomenheid zal ons doen verlangen naar iets dat we ons niet hadden voorgesteld bij het stellen van het doel. 

We zullen dan de beschikbare informatie gebruiken en op de juiste manier nadenken om dit – onbewust – bevooroordeelde doel te bereiken.  

Het probleem ligt hier niet op het niveau van informatie of reflectie, maar op het niveau van het nagestreefde doel. 

  

o    De status quo bias  

De status quo bias is de neiging om de dingen liever te laten zoals ze zijn, waarbij een verandering meer risico's en nadelen lijkt te brengen dan mogelijke voordelen.  

Derhalve kan ervan worden uitgegaan dat de uiteindelijke keuze niet rationeel is ten opzichte van het oorspronkelijke doel. Maar de uiteindelijke keuze zal heel rationeel zijn met het oog op het bevooroordeelde doel, dat een risicoaversie zal bevatten waarvan we ons niet bewust waren.  

Het is dus ook hier het nagestreefde doel dat bevooroordeeld is en niet informatie of reflectie. 

 

Dit soort vooroordelen zal ertoe leiden dat we onbewust onze (even onbewuste) angsten en behoeften opnemen in het oorspronkelijke doel. De doelstelling zal worden gewijzigd en de selectie van informatie en reflectie zal zich aanpassen aan deze nieuwe doelstelling.  

De gebruikte informatie zal correct zijn, de logische links zullen correct worden vastgesteld, maar ze zullen niet voldoen aan het doel dat we aanvankelijk voor ogen hadden. Ze zullen voldoen aan de bevooroordeelde doelstelling.  

 

3.       Hoe de impact van cognitieve biases te beperken?  

 

Cognitieve biases zijn de grote vijanden van besluitvorming:  

·         Ze hebben een aanzienlijke invloed op onze beslissingen en kunnen ze volledig irrationeel en ongepast maken; 

·         Ze dringen zich aan ons op, of we ons daar nu bewust van zijn of niet.  

Het is bijzonder moeilijk om onszelf tegen hen te beschermen, omdat we eraan onderworpen blijven, zelfs als we ze allemaal kennen en ze voortdurend in gedachten hebben.  

Dus, wat kan er worden gedaan om hun impact te beperken?  

De oplossing zal verschillen afhankelijk van de parameter die wordt beïnvloed door de bias.  

 

a.       Biases die van invloed zijn op informatie en informatieverwerking (argumenten) 

 

1.                   Kennis  

Wees je ervan bewust dat onze informatie en gedachten bevooroordeeld kunnen zijn. Het kennen van de bestaande vooroordelen zal ons in staat stellen om ze te herkennen en gemakkelijker te identificeren. Maar, zoals we hebben gezien, zelfs als het kennen van deze vooroordelen ons in staat zal stellen om hun impact te beperken, zal het niet genoeg zijn om ze te verwijderen. 

 

2.                   Collectieve intelligentie 

Iedereen wordt beïnvloed door cognitieve vooroordelen, maar niet iedereen wordt op dezelfde manier en onder dezelfde omstandigheden beïnvloed.  

Het gebruik van collectieve intelligentie maakt het daarom mogelijk om informatie te kruisverwijzen, te controleren, uit te dagen, te voltooien. 

Deze collectieve reflectie zal iedereen in staat stellen om zich bewust te worden van de vooroordelen die hun informatie en / of reflecties zouden hebben beïnvloed en zal het risico en de impact van cognitieve vooroordelen verwateren. 

 

b.       Biases die van invloed zijn op het doel dat moet worden bereikt met het te nemen besluit 

 

1.                   Kennis  

Op dezelfde manier als voor vooroordelen die van invloed zijn op argumenten, moeten we ons realiseren dat onze doelen bevooroordeeld kunnen zijn en dat we de bestaande vooroordelen kennen, zodat we ze gemakkelijker kunnen herkennen en identificeren. Maar, zoals we hebben gezien, zelfs als het kennen van deze vooroordelen ons in staat zal stellen om hun impact te beperken, zal het niet genoeg zijn om ze te verwijderen. 

 

2.                   Voorwaarden rondom besluitvorming 

We zullen ervoor zorgen dat we onszelf in de beste omstandigheden plaatsen, zodat ons doel niet wordt gewijzigd door externe omstandigheden, en in het bijzonder door conformisme dat zeer vaak ingrijpt.  

 

Het kan nuttig zijn voor de beslisser om afstand te nemen van deze sociale druk, om zichzelf te isoleren, of zelfs om participaties in de context van collectieve intelligentie te anonimiseren om deze vooringenomenheid van conformisme te beperken.  

 

In ieder geval zal het nodig zijn om ervoor te zorgen dat de meningen van anderen alleen als informatie in aanmerking worden genomen en ons doel niet veranderen.  

 

Andere omstandigheden zoals timing, onze eigen angsten en behoeften (niet overwogen op het moment van het stellen van het oorspronkelijke doel) kunnen dit oorspronkelijke doel waarschijnlijk beïnvloeden. Het zal nodig zijn om hier aandacht aan te besteden en regelmatig de vraag te stellen of het oorspronkelijke doel nog steeds het doel is dat - al dan niet bewust - wordt nagestreefd. 

 

 

Qwiid stelt u in staat om alle cognitieve vooroordelen te vermijden door het gebruik van collectieve intelligentie aan de ene kant, en door structuur, potentiële anonimiteit en optimale denkomstandigheden te bieden (via afstand en asynchronie).  

 

In toekomstige berichten zullen we het concept van collectieve intelligentie ontleden om de voordelen en beperkingen ervan te begrijpen.  

Reacties


Reacties zijn gesloten