bedenking
0 Reactie

Wat is collectieve intelligentie eigenlijk ?

 

 Collectieve intelligentie is een modieus concept waarmee we de kwaliteit van onze beslissingen kunnen verbeteren. Maar wat is collectieve intelligentie?

 

1) Individuele beslissingsintelligentie

 

Zoals ontwikkeld in ons artikel "de formule voor het nemen van goede beslissingen", bestaat individuele beslissingsintelligentie in het leggen van verbanden tussen informatie en het nagestreefde doel om de beste optie te kiezen.

Formule base NDLS.png

 

2) Collectieve intelligentie

 

a) Wat is collectieve intelligentie?

 

Collectieve intelligentie is het resultaat van de bundeling van de intellectuele middelen van elke deelnemer, die in aantal en kwaliteit toenemen door de uitoefening van collectieve reflectie.

Door de uitwisseling tussen de deelnemers, door de confrontatie van de informatie en de logische verbanden van elk van hen, door de toevoeging van informatie van de andere deelnemers, gebeuren twee zaken:

 • enerzijds ontwikkelt elke deelnemer zijn eigen gedachten en middelen (informatie en logische verbanden);
 • Anderzijds zal de aldus gecombineerde informatie van de verschillende deelnemers nieuwe ideeën en nieuwe logische verbanden opleveren en zo de collectieve reflectie verrijken.

We kunnen collectieve intelligentie zien als een gemeenschappelijke pot.

IMG_7828.jpg

 

De gemeenschappelijke pot bevat alle informatie waarover elk van de deelnemers aanvankelijk beschikte (in het blauw in het diagram), alsmede de nieuwe ideeën, informatie en logische verbanden die door de collectieve reflectie zijn gegenereerd (in het groen in het diagram). Het is dus meer dan de som van de oorspronkelijke middelen van elke individuele deelnemer.

Hoe groter het aantal deelnemers, hoe meer middelen het collectieve beraad zal opleveren. De gemeenschappelijke pot zal exponentieel groeien met het aantal mensen dat bijdraagt.

Naarmate er meer opties en argumenten zijn, zal de beslissing doordachter en dus kwalitatiever zijn.

Dit leidt tot de volgende formule:

Formule ajustée exposant NDLS.png

 

b) Wat is het proces?

 

Collectieve intelligentie vereist de bereidheid van de deelnemers om hun middelen en gedachten te bundelen.

Het is de uitwisseling tussen de deelnemers die het mogelijk maakt ieders middelen te mengen, te confronteren en te ontwikkelen, waardoor nieuwe informatie en ideeën ontstaan.

Collectieve intelligentie is noch het resultaat van toeval, noch het resultaat van een simpele optelsom van ieders middelen, noch het resultaat van een gemiddelde van ieders middelen.[1]

In werkelijkheid is collectieve intelligentie het resultaat van een iteratief proces.

Het proces dat leidt tot collectieve intelligentie, tot de "gemeenschappelijke pot", is in feite een optelsom van interacties tussen de verschillende deelnemers. Elke interactie genereert zijn eigen nieuwe ideeën en overwegingen.

Concreet: de intelligentie van deelnemer 1 ontmoet de intelligentie van deelnemer 2, waardoor nieuwe informatie en logische verbanden aan de gemeenschappelijke pot worden toegevoegd. De intelligentie van deelnemer 3 ontmoet op zijn beurt de intelligenties van deelnemer 1 en deelnemer 2, alsmede de nieuwe middelen die voortkomen uit de ontmoeting tussen 1 en 2, waardoor op zijn beurt nieuwe informatie en nieuwe logische verbanden ontstaan die de gemeenschappelijke pot aanvullen. Deelnemer 4 ontmoet op zijn beurt het resultaat van de gezamenlijke reflectie tussen 1, 2 en 3. En zo verder met elke deelnemer in de groep.

De gemeenschappelijke pot, die door de reflectie van elke deelnemer is gegaan, kan uiteindelijk worden teruggegeven aan deelnemer 1, die op zijn beurt kennis kan nemen van de vergrote gemeenschappelijke pot, zich ermee kan voeden en andere informatie en logische verbanden kan toevoegen die deze gemeenschappelijke pot inspireert. alvorens het door te geven aan de volgende deelnemer, enz...

Wij ontrafelen hier het proces, maar deze beschouwingen kunnen op verschillende niveaus en tussen verschillende deelnemers tegelijkertijd plaatsvinden.

Dit proces kan lang doorgaan totdat men vindt dat het voldoende gerijpt is.

Collectieve intelligentie is dus geen mystieke energie die op magische wijze voortkomt uit de harmonie van de groep. Het is het resultaat van een rationeel proces van rijping van ideeën die voortkomen uit de veelvuldige ontmoetingen van verschillende intelligenties.

 

c) Hoe gebruik je deze gemeenschappelijke pot?

 

Collectieve intelligentie is een gemeenschappelijke pot, maar het is slechts een gemeenschappelijke pot.

Collectieve intelligentie is slechts een reservoir van informatie en logische verbanden. Het is aan elke deelnemer om uit deze gemeenschappelijke pot te putten om zijn of haar persoonlijke reflectie te voeden.

Hoewel de collectieve intelligentie wordt gebruikt, blijft elk individu alleen in de beslissing die hij of zij moet nemen. Daarom kan de gemeenschappelijke pot, de gegenereerde collectieve intelligentie, door elk individu slechts worden gebruikt in de mate van zijn of haar eigen individuele intellectuele capaciteit (mogelijk verhoogd door de uitoefening van deze pooling).

Laten we ons een groep van 10 deelnemers voorstellen. Een van hen is een idioot. De andere is een genie. De andere acht hebben een gemiddelde intelligentie.

De collectieve intelligentie, gevoed door de bijdragen van ons genie (en anderen), zal een waardevolle gemeenschappelijke pot opleveren.

Hoe gemotiveerd onze idioot ook is, hij zal slechts profiteren van de gegenereerde collectieve intelligentie in de mate van zijn eigen vermogen om de informatie te begrijpen.

Niet alle deelnemers zullen noodzakelijkerwijs in staat zijn gebruik te maken van de collectieve intelligentie die het resultaat is van de bundeling van individuele intelligenties (informatie en logische verbanden tussen de informatie zelf enerzijds en tussen de informatie en het nagestreefde doel anderzijds).

Merk op:

 • De persoon die niet in staat is de gegenereerde collectieve intelligentie te begrijpen of te gebruiken, kan besluiten de besluitvorming te delegeren aan de persoon die het beter begrijpt, wat soms de beste beslissing zal blijken te zijn.
 • In een context van bundeling van middelen (collectieve intelligentie) zal de individuele intelligentie altijd kleiner of gelijk zijn aan de collectieve intelligentie. Als de individuele intelligentie van een deelnemer hoger blijft dan de collectieve intelligentie van de groep, komt dat omdat het individu in kwestie aan de groep niet alles heeft geleverd wat hij of zij had kunnen leveren.

 

d) Wanneer moet collectieve intelligentie worden gebruikt en onder welke voorwaarden?

 

Het gebruik van collectieve intelligentie is een uitstekende manier om de reflectie te laten rijpen en zo betere beslissingen te nemen.

Activeer de collectieve intelligentie van uw team om:

 • Nieuwe ideeën te genereren, nieuwe gedachten met betrekking tot een bepaald doel los te weken;
 • Het na te streven doel te valideren;
 • De kwaliteit van je informatie en argumenten ter discussie te stellen;
 • Cognitieve vooroordelen te vermijden (die zowel informatie als logische verbanden beïnvloeden). Perceptiefouten, vooroordelen, enz. worden uitgedaagd, gecompenseerd en gecorrigeerd door de inbreng van andere deelnemers;
 • Teamleden nauwer te betrekken.

 

Om het ontstaan van de gewenste collectieve intelligentie te bevorderen, moet u

 • De deelnemers wijzen op de context en het nagestreefde collectieve doel;
 • Het evolutionaire karakter van de uitwisseling benadrukken en positiewisselingen aanmoedigen;
 • Toezicht houden op het uitwisselingsproces tussen de deelnemers;
 • Iedereen zich vrij laten uiten (zonder angst of beperkingen van welke aard ook);
 • Iedereen zich volledig laten uitdrukken;
 • Meer in het algemeen, de psychologische veiligheid van de deelnemers waarborgen (vertrouwen, veiligheid, vrijheid);
 • ervoor zorgen dat de conformistische vooringenomenheid zoveel mogelijk wordt beperkt (eventueel door de uitwisselingen te anonimiseren), met het risico dat het belang van de oefening wegvalt.

 

e) Qwiid

Met onze tool kunt u de leden van uw teams in de beste omstandigheden plaatsen om collectief denken te ontwikkelen.

Qwiid garandeert vrijheid van meningsuiting voor elke deelnemer en moedigt iedereen aan rekening te houden met de standpunten en argumenten van andere deelnemers.

De collectieve reflectie vindt plaats op een serene en gestructureerde manier.

 [1]  Wat collectieve intelligentie betreft, verwijzen sommige auteurs soms naar een experiment waarbij een menigte wordt gevraagd het gewicht van een dier te bepalen. In dit experiment wordt elke deelnemer gevraagd het gewicht van het dier afzonderlijk te schatten. Het blijkt dat het gemiddelde van de door de deelnemers individueel vermelde gewichten zeer dicht bij het werkelijke gewicht van het dier ligt. Uit dit experiment blijkt hoogstens dat de extreme voorstellen (genoemde lichte gewichten en genoemde zware gewichten) de neiging hebben elkaar op te heffen. Dit is geenszins collectieve intelligentie, die, om te kunnen bestaan, collectieve reflectie tussen de deelnemers vereist, die niet kan bestaan zonder uitwisseling tussen de deelnemers.

 Reacties


Reacties zijn gesloten